TAR?H?M?Z

2004'den Beri Hayata De?er Katar!

Image
Image
?irketimiz kurulu?undan bu yana ba?ar? ile sundu?u ve geli?tirdi?i hizmetler sayesinde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli ba?ar?lara ad?n? yazd?rm?? ve ülke ekonomisine büyük katk?lar sa?lam??t?r. Bu ba?ar?n?n ve geli?imin arkas?nda nitelikli insan kayna??m?z, bilgi birikimimiz ve güvene dayal? i? ili?kilerimiz yer almaktad?r. ??birli?i içerisinde oldu?umuz tüm kurum ve kurulu?larla tesis etmi? oldu?umuz kar??l?kl? güven, çal??ma anlay???m?z?n en önemli de?erini olu?turmaktad?r. Güvene dayal? güçlü ili?kilerimizin bundan sonraki süreçte de tüm payda?lar?m?z ile sürdürülmesi en önemli gayretimiz olacakt?r.

Çal??malar?nda kaliteyi sürekli iyile?tirmeyi ve ba?ar?lar?n? sürekli k?lmay? hedefleyen ?irketimiz, kurumsal yap?s? içinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamaktad?r.

Sektördeki engin tecrübemizden hareket ederek insana ve çevreye duydu?umuz sayg?yla dünü, bugünü ve yar?n? gelecekle bulu?turuyor, yap? sektöründe ç???r açan projelerimizle sizlere daha ferah ortamlar haz?rl?yoruz.

Bu anlay?? çerçevesinde tutkuyla ba?l? oldu?umuz i?imizi, insan?m?za modern ya?am biçimleri, ?ehrimize ve ülkemize de model ya?am alanlar? sunman?n çabas? içinde yürütüyoruz.

Misyonumuz

Faaliyet gösterdi?imiz alanlarda yenilikçi uygulamalar geli?tirerek ve teknolojiyi en üst seviyede kullanarak ulusal ve uluslararas? alanlarda kârl?-verimli ?irketler yaratmak ve Türkiye ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden birisi olmak.
Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katk? sa?layan, faaliyetlerinden elde etti?i ba?ar?lar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geni? kitlelere hizmet sunmay? kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.
FRIEND SALES TEAM

Sales Representives

Image
Image
Image
Image
Image
Image

The first thing we build is relationships

To they four in love. Settling you has separate supplied bed. Concluded resembled suspected his resources curiosity joy. Led all cottage met enabled attempt through talking delight. Dare he feet my tell busy. Considered imprudence of he friendship boisterous.

GET AN ESTIMATE